Valdes darbības reglaments


1. Vispārējie noteikumi
1.1. Valde ir Asociācijas izpildinstitūcija, kas tiek ievēlēta Asociācijas kopsapulcē un darbojas uz Asociācijas Statūtu pamata. Valdē ietilpst Asociācijas prezidents, 2 viceprezidenti un 5 valdes locekļi.
1.2. Valdes darbības galvenā forma ir Valdes sēdes.
1.3. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes sasaukšanas laiks un vieta tiek noteikta iepriekšējā valdes sēdē. Ārkārtas Valdes sēdes ir tiesīgs sasaukt Asociācijas prezidents vai viceprezidenti.
1.4. Valdes sēdes ir atklātas asociācijas biedriem. Tajās var piedalīties ikviens asociācijas biedrs, par to iepriekš brīdinot.
1.5. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 no valdes locekļu kopskaita.
1.6. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumu par jaunu dalībnieku uzņemšanu, kam nepieciešams 2/3 balsu vairākums. Par klātesošiem katras balsošanas laikā uzskatāmi tie Valdes locekļi, kuri piedalījušies balsošanā.
1.7. Par Valdes lēmumu pieņemšanu drīkst balsot tikai Valdes locekļi. Personas, kuras ir uzaicinātas vai izrādījušas interesi piedalīties Valdes sēdē, nav tiesīgas piedalīties balsošanā.
1.8. Valdes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami ikvienam Asociācijas biedram. Informācijas pieejamību nodrošina Asociācijas biroja vadītāja, nepieciešamības gadījumos nodrošinot iespēju iepazīties ar Valdes sēdes protokoliem un, ar Asociācijas prezidenta atļauju, izsniedzot izrakstus no tiem.

2. Valdes sēdes organizācija
2.1. Valdes sēdes sasaukšanas laiks un vieta tiek noteikta iepriekšējā valdes sēdē.
2.2. Valdes sēdes darba kārtību nosaka Asociācijas prezidents.
2.3. Ārkārtas sēdes darba kārtību ierosina sēdes pieprasītāji.
2.4. Priekšlikumus Valdes sēdes darba kārtībai var iesniegt valdes locekļi un ikviens asociācijas biedrs ne vēlāk kā nedēļu pirms kārtējās valdes sēdes.
2.5. Ierosinātie lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi Valdes sēdē, jāiesniedz Asociācijas birojā. Asociācijas prezidents izskata iesniegtā lēmuma vai cita Valdes pieņemamā akta projektu un precizē tā turpmāko virzību: iekļauj to Valdes darba kārtībā, norīko atbildīgo komisiju vai valdes locekli, kuram jāizskata un jāiesniedz rakstisks atzinums par ierosināto projektu.
2.6. Materiālu sagatavošanu Valdes sēdei organizē Asociācijas biroja vadītāja.
2.7. Paziņojumu par Valdes sēdi un tās darba kārtības projektu, lēmumu projekti un izziņas materiāli elektroniskā formātā tiek nosūtīti valdes locekļiem ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kārtējās Valdes sēdes un ne vēlāk kā 24 stundas pirms ārkārtas Valdes sēdes.
2.8. Darba kārtībā iepriekš neparedzētus jautājumus Valde izskata tikai tad, ja tam piekrīt 2/3 no klātesošajiem valdes locekļiem.
2.9. Valdes sēdes vada Asociācijas prezidents vai, prezidenta prombūtnes laikā, kāds no viceprezidentiem.
2.10. Valdes sēdes vadītājam sēdes vadīšanā ir šādi pienākumi:
       2.10.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdi;
       2.10.2. pārliecināties par kvoruma esamību;
       2.10.3. vadīt debates;
       2.10.4. nodrošināt minētā reglamenta ievērošanu;
       2.10.5. ierosināt balsošanu par jautājumu;
       2.10.6. piedāvāt nākamās sēdes datumu, laiku un vietu.
2.11. Valdes sēdes protokolē Asociācijas biroja vadītāja. Ja viņa attaisnojošu iemeslu dēļ nevar protokolēt Valdes sēdi, valdes sēdes sākumā tiek nozīmēta cita persona, kas protokolē sēdi.
2.12. Protokolu paraksta sēdes vadītājs, protokolētājs un attiecīgajā valdes sēdē piedalījušies valdes locekļi.
2.13. Sēdes protokolā jāieraksta:
       2.13.1. sēdes norises vieta un laiks, norādot īpaši, ja tā ir ārkārtas sēde;
       2.13.2. sēdes atklāšanas un slēgšanas laiks;
       2.13.3. sēdes darba kārtība;
       2.13.4. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārds un uzvārds;
       2.13.5. sēdē piedalījušos valdes locekļu vārdi un uzvārdi, kā arī citu klātesošo personu vārdi un uzvārdi;
       2.13.6. sēdē klāt neesošo valdes locekļu vārdi un uzvārdi;
       2.13.7. iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;
       2.13.8. pieņemtie lēmumi un ar cik balsīm lēmums pieņemts;
       2.13.9. to valdes locekļu vārdi un uzvārdi, kuri, izpildot Korupcijas novēršanas likumā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav piedalījušies attiecīgā lēmuma pieņemšanā;
       2.13.10. nākamās Valdes sēdes sasaukšanas laiks un vieta;
       2.13.11. ikvienam Valdes loceklim sēdes gaitā ir tiesības pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.
2.14. Ja Valde sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus vienā sēdes dienā nepagūst izlemt, tie tiek pārcelti uz nākamo sēdi vai, pēc valdes locekļu pieprasījuma, izskatīti ārkārtas sēdē par kuras sasaukšanas laiku un vietu vienojas.
2.15. Ja Valdes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, Valdes sēdes vadītājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās Valdes sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā Valdes sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā pēc 7 darba dienām.

3. Valdes lēmumi
3.1. Valdes lēmumus pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumu par jaunu dalībnieku uzņemšanu, kam nepieciešams 2/3 balsu vairākums.
3.2. Valdes lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav norādīts citādi.
3.3. Valdes lēmuma vai tā daļas izpildi var apturēt, ja par to nākošajā Valdes sēdē balso vairāk nekā puse no valdes locekļu kopējā skaita.
3.4. Valdes pieņemto lēmumu izpildi, savu kompetenču ietvaros, organizē biroja vadītāja.

4. Valdes locekļu tiesības un pienākumi
4.1. Valdes locekļu pienākums ir piedalīties Valdes sēdēs.
4.2. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē piedalīties nav iespējams, valdes locekļiem ir pienākums dienu pirms kārtējās sēdes informēt par to Asociācijas prezidentu vai biroja vadītāju.
4.3. Valdes locekļiem ir tiesības ierosināt jebkura Valdes kompetencē esoša jautājuma apspriešanu, piedalīties jebkura jautājuma apspriešanā, iepazīties ar visiem Valdes sēdes rīcībā esošiem materiāliem.
4.4. Valdes locekļiem ir pienākums pārstāvēt valdes viedokli saskaņā ar valdes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem.
4.5. Valdes locekļu pienākums ir pārstāvēt asociāciju un tās intereses atbilstoši asociācijas statūtiem, kā arī valdes sēdēs un pilnsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem.


Apstiprināts valdes sēdē 2003.gada 1.jūlijā.


Latvijas Preses izdevēju asociācijas prezidents Aivars Rudzinskis