StatūtiBiedrības
“LATVIJAS PRESES IZDEVĒJU ASOCIĀCIJA”
statūti


1. NODAĻA. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Preses izdevēju asociācija” (turpmāk tekstā saukta arī Biedrība).

2. NODAĻA. BIEDRĪBAS PAMATPRINCIPI.
2.1. Latvijas preses izdevēju asociācija, turpmāk tekstā Biedrība, ir sabiedriski profesionāla organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojušies Latvijas laikrakstu un žurnālu izdevēji.
2.2. Biedrība ir neatkarīga no publiskās varas un Valsts pārvaldes institūcijām, politiskām partijām un citām nevalstiskajām vai saimnieciskām organizācijām.
2.3. Biedrības biedri ir vienlīdzīgi tiesībās un pienākumos. Biedrība nav atbildīga par tās atsevišķu biedru paziņojumiem vai saistībām.
2.4. Biedrība iestājas par preses brīvības principu ievērošanu, veicina drukāto mēdiju un izdevējdarbības nozares attīstību un savā darbībā tā aizstāv biedru intereses attiecībās ar publiskās varas, nevalstiskajām un privātajām institūcijām.
2.5. Biedrībai ir juridiskas personas statuss, rēķins bankā, apaļais zīmogs, spiedogs un simbolika.
2.6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3. NODAĻA. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN DARBĪBAS VIRZIENI.
3.1. Biedrības darbības mērķis ir attīstīties par ietekmīgu profesionālu nevalstisko organizāciju, lai nodrošinātu un aizsargātu preses un vārda brīvības, veicinātu drukāto mediju un izdevējdarbības nozares attīstību, kā arī noteiktu nozares attīstības politiku un standartus. Savā darbībā tā orientēta, lai paaugstinātu mediju prestižu sabiedrībā, kā arī nostiprinātu mijiedarbību ar publiskās varas atzariem. Tai skaitā:
3.1.1. preses un vārda brīvības ievērošanas reāla nodrošināšana un aizsardzība Latvijā;
3.1.2. preses izdevējus un patērētājus apmierinošas preses izdošanas un piegādes cikla izveidošana;
3.1.3. iekļaušanās Starptautisko preses izdevēju asociāciju darbībā;
3.1.4. Biedrības biedru savstarpēja sadarbība, ievērojot katra preses izdevuma neatkarīgo statusu.
3.2. Lai sasniegtu statūtos izvirzītos mērķus, Biedrība ir tiesīga:
3.2.1. pārstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
3.1.1. izstrādāt un realizēt preses izdošanas un izplatīšanas koncepciju, pārstāvēt Biedrības biedru attiecības ar preses izplatītājiem un izejvielu piegādātājiem;
3.1.2. apkopot un izplatīt zinātniskos un socioloģiskos pētījumus izdevējdarbības jomā;
3.1.3. sadarboties ar starptautiskām preses organizācijām, piedaloties to organizētajos pasākumos, kā arī rīkot konferences, seminārus un simpozijus ar ārvalstu dalībnieku piedalīšanos;
3.1.4. veidot finansiālos fondus savu darbības mērķu sasniegšanas materiālai nodrošināšanai;
3.1.5. saskaņā ar statūtos noteiktajiem mērķiem veikt izdevējdarbību.

4. NODAĻA. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI.
4.1. Biedru uzņemšanas kārtība:
4.1.1. Par Biedrības biedru var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, kura LR likumdošanā noteiktajā kārtībā izdod vismaz vienu periodisku izdevumu, iesniedzot Biedrības valdei adresētu iesniegumu, kurā apliecina apņemšanos ievērot Biedrības statūtus un biedru kopsapulču lēmumus, un lūdz uzņemt šo uzņēmējsabiedrību par Biedrības biedru. Iesniegumā uzņēmējsabiedrībai jānorāda savs nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds un amats, kā arī apstiprina, ka tai ir tiesības kļūt par Biedrības biedru un, ka ir ievērotas visas nepieciešamās formalitātes, pieņemot lēmumu par iestāšanos Biedrībā. Iesniegumam pievienojama uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecība un fiziskai personai izdota pilnvara pārstāvēt šo juridisko personu Biedrībā.
4.1.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā valdes sēdē pēc pieteikuma saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
4.1.3. Valdes lēmums, par jaunu biedru uzņemšanu, tiek pieņemts ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
4.1.4. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.1.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.2. Atkārtotas iestāšanās gadījumi:
4.2.1. par biedru atkārtotas iestāšanās gadījumiem lemj Biedrības valde savas kompetences ietvaros;
4.2.2. atkārtotas iestāšanās gadījumā tiek noteikta vienreizēja iestāšanās maksa divu noteikto maksājumu termiņu biedra naudas, kādu biedrs maksājis pirms izstāšanās no Biedrības, apmērā. Šī iestāšanās maksa neatbrīvo biedru no kārtējās biedru naudas maksājuma veikšanas.
4.3. Biedrs var tikt izslēgts no Biedrības, ja tas:
4.3.1. ir pārkāpis šos Statūtus;
4.3.2. divus maksājumu termiņus pēc kārtas nav nomaksājis biedra naudu;
4.3.3. izrāda necieņu pret Biedrību, tās biedriem vai pret Biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem;
4.3.4. sniedz apzināti nepatiesu vai maldinošu informāciju par Biedrību, bez pilnvarojuma veic paziņojumus Biedrības vārdā.
4.4. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības pieņem biedru kopsapulce ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
4.5. Izslēgtais Biedrības biedrs nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus.

5. NODAĻA. BIEDRU NAUDA
5.1. Biedru naudas apmērus un maksāšanas termiņus nosaka Biedrības kopsapulce.

6.  NODAĻA. BIEDRĪBAS  BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.1.2. piedalīties Biedrības kopsapulcēs, uzstāties tajās atbilstoši darba kārtībai;
6.1.3. izvirzīt kandidātus Biedrības Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatam;
6.1.4. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem un lēmumiem;
6.1.5. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
6.1.6. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, iesniegt Valdei priekšlikumus par biedru kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem, tajā skaitā motivētus priekšlikumus Statūtu grozījumiem.
6.1.7. izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot Biedrības valdei.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot šos statūtus, pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
6.2.2. veikt biedra naudas maksājumus Biedrības kopsapulces noteiktajā apmērā un termiņā;
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un veicināt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
6.3. Izstājoties Biedrības  biedrs nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus.

7. NODAĻA. PERSONAS AR ĪPAŠU STATUSU.
7.1. Goda biedri:
7.1.1. Par Goda biedriem var kļūt Biedrības valdes uzaicinātas privātpersonas;
7.1.2. Goda biedra statuss tiek piešķirts par mūža ieguldījumu un īpašiem nopelniem industrijas labā;
7.1.3. lēmumu par Goda biedra statusa piešķiršanu pieņem Biedrības valde ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.
7.2. Asociētie biedri:
7.2.1. par Asociētiem biedriem var kļūt ar industriju saistītas uzņēmējsabiedrības, kā arī privātpersonas, kuras izrāda interesi par drukātās preses industriju Latvijā;
7.2.2. lēmums par Asociēta biedra uzņemšanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Biedrības valdei adresētu iesniegumu, kurā pieteicējs lūdz tikt uzņemts par Biedrības Asociēto biedru, kā arī apliecina apņemšanos ievērot Biedrības statūtus;
7.2.3. lēmumu par Asociētā biedra statusa piešķiršanu pieņem Biedrības valde ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.
7.3. Biedrības Goda biedriem ir šo Statūtu 6.1. punktā  un 6.2. punktā minētās biedru tiesības, izņemot apakšpunktā 6.1.1. minētās tiesības un apakšpunktā 6.2.2.  minētie pienākumi.
7.4. Biedrības Asociētajiem biedriem ir šo Statūtu 6.1. punktā  un 6.2. punktā minētās biedru tiesības un pienākumi, izņemot apakšpunktā 6.1.1. minētās tiesības.

8. NODAĻA. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS.
8.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.

9. NODAĻA. BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA.
9.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedrības biedru kopsapulce.
9.2. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:
9.2.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;
9.2.2. Biedrības valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
9.2.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
9.2.4. darbības mērķu apstiprināšana;
9.2.5. dalības maksas apmēra un maksājumu termiņu noteikšana;
9.2.6. apstiprināt valdes sagatavotu Biedrības aizvadītā darbības gada pārskatu;
9.2.7. apstiprināt iesniegto Biedrības kārtējā darbības gada programmu;
9.2.8. apstiprināt valdes iesniegto Biedrības budžetu;
9.2.9. lemt par biedrības biedru izslēgšanu.
9.3. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai ar oficiālu rakstveida deleģējumu pilnvarot pārstāvi.
9.4. Kārtējā biedru pilnsapulce sasaucama ne retāk kā vienu reizi gadā. Kārtējo Biedrības biedru kopsapulci sasauc Valde ik gadus ne vēlāk kā līdz 31.martam.
9.5. Biedrības biedru kopsapulce sasaucama, paziņojot katram Biedrības biedram ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš pa e-pastu vai ar ierakstītu vēstuli, telegrammu vai telefaksu. Paziņojumā jānorāda kopsapulces laiks, vietas un darba kārtība, kā arī laiks un vieta, kad un kur Biedrības biedri var iepazīties ar kopsapulces lēmumu projektiem.
9.6. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
9.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedru kopskaita.
9.8. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.
9.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
9.10. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem..
9.11. Lēmums par grozījumu izdarīšanu Statūtos tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

10. NODAĻA. BIEDRĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA.
10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde 7-11 cilvēku sastāvā. Valdi ievēl biedru kopsapulce.
10.2. No valdes locekļu vidus biedru kopsapulce ievēl Biedrības Valdes priekšsēdētāju un divus Valdes priekšsēdētāja vietniekus.
10.3. Valdes priekšsēdētāju ievēl uz trim gadiem. Valdes priekšsēdētāja vietniekus ievēl uz 2 gadiem. Pārējos valdes locekļus ievēl uz 1 gadu.
10.4. Par Biedrības valdes locekļiem var kļūt Biedrības biedru izvirzītas fiziskas personas.
10.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.
10.6. Biedrības Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību paziņojot Valdes locekļiem pa e-pastu vai ar ierakstītu vēstuli, telegrammu vai telefaksu, ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš.
10.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto valdes locekļu kopskaita. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
10.8. Valdes pārstāvības tiesības:
10.8.1. Biedrības valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekiem ir tiesības atsevišķi pārstāvēt Biedrību;
10.8.2. pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vienu no valdes locekļiem.
10.9. Valdes kompetencē ietilpst:
10.9.1. pārzināt un vadīt Biedrību;
10.9.2. realizēt kopsapulces lēmumus;
10.9.3. realizēt Statūtos noteiktos Biedrības darba virzienus;
10.9.4. pieņemt lēmumus par jaunu Biedrības biedru uzņemšanu ;
10.9.5. iegūt un atsavināt biedrības kustamo un nekustamo īpašumu;
10.9.6. sastādīt Biedrības budžetu, izveidot Biedrības finansiālo līdzekļu fondus un veikt kontroli pār tiem;
10.9.7. apstiprināt atsevišķus Biedrības projektus, noteikt to vadību un finansēšanas kārtību;
10.9.8. noteikt Biedrības štata amata vietas, iecelt izpilddirektoru;
10.9.9. noteikt Biedrības štata amata un izpilddirektora algas;
10.9.10. izlemt jautājumu par Biedrības darbinieku komandējumiem un to finansēšanu.
10.10. Valdes locekļi par savu darbu var saņemt atlīdzību, ja biedru kopsapulce par to ir pieņēmusi lēmumu un noteikusi atlīdzību.
10.11. Valdes locekli ar kopsapulces lēmumu var atsaukt  no amata pirms pilnvaru termiņa beigām, ja tas:
10.11.1. rīkojies pretēji Biedrības interesēm,
10.11.2. nepilda vai nepienācīgi pilda valdes locekļa pienākumus.
10.12. Valdes sēdē ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgi piedalīties arī valdes pieaicināti eksperti.
10.13. Biedrības Valdes priekšsēdētājs:
10.13.1. vada un pārzin Biedrības un valdes darbu;
10.13.2. par savu darbību ir atbildīgs un atskaitās Valdei un Biedrības biedru kopsapulcei;
10.13.3. atbilstoši šo Statūtu noteikumiem, biedru kopsapulces un Valdes lēmumu prasībām vada Biedrības  darbību un bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Biedrību visās organizācijās, iestādēs un uzņēmumos, kā arī attiecībās ar juridiskām  un fiziskām personām, rīkojas ar Biedrības finansu līdzekļiem;
10.13.4. paraksta darba un uzņēmuma līgumus ar Biedrības darbiniekiem Biedrības vārdā;
10.13.5. reprezentē Biedrību attiecībās ar publiskās varas un pārvaldes institūcijām, fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārzemēs;
10.13.6. ir tiesīgs atsevišķu tā kompetencē esošu jautājumu izlemšanu deleģēt Izpilddirektoram;

11.NODAĻA CITAS BIEDRĪBAS INSTITŪCIJAS
11.1. Biedrības izpilddirektors:
11.1.1. algota amatpersona, ko apstiprina un pieņem darbā Valde;
11.1.2. vada Biedrības ikdienas darbu;
11.1.3. uz pilnvarojuma līguma pamata un uzticēto kompetenču ietvaros pārstāv Biedrību saimnieciskajos un finansu darījumos, kā arī izlemj viņa pārziņā nodotos ar Biedrības ikdienas darbību saistītos jautājumus;
11.1.4. Izpilddirektora darba uzdevumi, kompetences un pārstāvniecības apjomi tiek noteikti pilnvarojuma līgumā, ko Biedrības valdes vārdā paraksta Valdes priekšsēdētājs;
11.1.5. par savu darbu ir atbildīgs un atskaitās Valdes priekšsēdētājam un Valdei.

12.NODAĻA. REVIDENTS.
12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents vai zvērināts, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
12.2. Revidents vai zvērināts revidents:
12.1.2. veic mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.1.3. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
12.1.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.1.3. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
12.1.4. par revidentu nevar tikt ievēlēts Biedrības Valdes loceklis vai Biedrības izpilddirektors.
12.2. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta vai zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas.

13. NODAĻA. BIEDRĪBAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA.
13.1. Biedrības finansu līdzekļus veido;
13.1.1. biedru naudas;
13.1.2. fizisko vai juridisko personu ziedojumi;
13.1.3. jebkuri citi ar likumu neaizliegti maksājumi Biedrībai;
13.1.4. ienākumi no izdevējdarbības;
13.1.5. ienākumi no citas saimnieciskās darbības, kas nav pretrunā ar šiem Statūtiem un nav aizliegta ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
13.2. Biedrības īpašumā esošie finansu līdzekļi un manta tiek izlietota Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
13.3. Ar valdes lēmumu var tikt izveidoti speciāli finansiālo līdzekļu fondi konkrētiem projektiem.


Biedrības Valdes priekšsēdētājs                         Aivars Rudzinskis

Biedrības Valdes priekšsēdētāja vietnieks            Arvils Ašeradens

 


Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Rīgā, 2005.gada 16.jūnijā.