Autortiesības


Autors - fiziskā persona, kuras radošo spēju rezultātā radīts konkrētais darbs (Autortiesību likums).

Publicēšana - darbība, ar kuras palīdzību darba eksemplāri ar autora piekrišanu kļūst pieejami sabiedrībai, ievērojot nosacījumu, ka eksemplāru skaits apmierina sabiedrības saprātīgu pieprasījumu atbilstoši šā darba raksturam; par publicēšanu netiek uzskatīta dramatisku, muzikāli dramatisku darbu izpildīšana vai audiovizuālu darbu demonstrēšana, muzikālu darbu izpildīšana, literāru darbu publiska lasīšana, literāru vai mākslas darbu raidīšana, vizuālu darbu vai izpildītu arhitektūras darbu demonstrēšana (Autortiesību likums).

Publisks patapinājums - autora darba oriģināla vai kopijas, izpildījuma fiksācijas, fonogrammas vai filmas izmantotāja darbība, ar kuras palīdzību darbs tiek padarīts pieejams uz neierobežotu laiku neierobežotam personu lokam bez mērķa gūt tiešu vai netiešu ekonomisku vai komerciālu labumu (Autortiesību likums).

Reproducēšana - darba vai cita ar šo likumu aizsargāta objekta vienas kopijas vai vairāku kopiju izgatavošana ar jebkuriem līdzekļiem jebkādā formā, arī trīsdimensiju kopijas izgatavošana no divdimensiju darba vai divdimensiju kopijas izgatavošana no trīsdimensiju darba, tai skaitā darba vai blakustiesību objekta vai tā daļas īslaicīga vai pastāvīga uzglabāšana elektroniskā formā (Autortiesību likums).

Reprogrāfiskā reproducēšana - darba oriģināla vai kopiju faksimileksemplāru izgatavošana ar jebkura līdzekļa palīdzību fotokopēšanas ceļā, izņemot iespiešanu. Par reprogrāfisku reproducēšanu uzskatāma arī skenēšana vai faksimileksemplāru izgatavošana fotokopēšanas ceļā palielinātā vai samazinātā mērogā (Autortiesību likums).

Autortiesības (authors' rights, rights of authors, copyright) saskaņā ar likumdošanu ir viss autora tiesību kopums uz paša radīto darbu, arī nepabeigtu darbu, un tās tiek attiecinātas uz jebkuriem darba izmantojuma aspektiem un veidiem. Tās nosaka, no kādām darbībām autors, autora mantinieks vai cits autortiesību pārņēmējs ir jāpasargā. Autoram attiecībā uz darbu ir gan personiskās tiesības, gan mantiskās tiesības. Taču autoram var būt arī tiesības, kas attiecas uz abām šīm tiesību kategorijām, - piemēram, tiesības uz tulkojumu atspoguļo gan autora personiskās tiesības uz darba neaizskaramību (tulkotājs nedrīkst mainīt darba saturu, un arī forma viņam ar tulkojuma valodas palīdzību ir jāatveido maksimāli adekvāti), gan mantiskās tiesības (autoram jāsaņem autoratlīdzība par viņa darba tulkojumu) (autornet.lv)

Atvasināts darbs (derivative work) ir darbs, kas balstās uz citu, jau esošu oriģināldarbu un kaut kādā veidā ir atvasināts no tā. Atvasināti darbi ir adaptācijas, tajā skaitā aranžējumi (apdares), arī ekranizācijas, dramatizējumi un citi oriģināldarbu pārstrādājumi. Atvasināti darbi ir tulkojumi. Atvasināti darbi ir darbu krājumi (antoloģijas, atlanti, daļa datu bāzu, enciklopēdijas, katalogi u.c. salikti darbi), kas materiālu izlases un izkārtojuma ziņā ir radoša darba rezultāts. Atvasinātie darbi ir aizsargāti neatkarīgi no tā, vai darbi, uz kuriem atvasinātie darbi balstās vai kuri iekļauti tajos, ir aizsargāti darbi vai ne. (autornet.lv)

Autoratlīdzība (authors' fees, royalty, royalties; ir jebkāda veida atlīdzība vai kompensācija par aizsargāta darba izmantojumu. (autornet.lv)

Autorība (authorship) autortiesību aspektā tiek saprasta kā fiziskas personas dalība un radošais intelektuālais ieguldījums darba radīšanā, kas ir pietiekami, lai viņa tiktu atzīta par darba autoru. Likumdošanā īpašo, nesaraujamo saiti starp autoru un viņa darbu aizsargā specifiskas tiesības - autora personiskās tiesības. (autornet.lv)

Autortiesību aizsardzības termiņš (term of protection, duration of the protection) ir laikaposms, kurā valsts likums prasa autora mantisko tiesību aizsardzību. Bernes konvencija paredz aizsardzības termiņu visu autora dzīves laiku un vēl piecdesmit gadus pēc viņa nāves, sākot rēķināt ar nākošo kalendāro gadu pēc nāves. Šajā termiņā katrs autora darbs ir aizsargāts darbs. Termiņa izbeigšanās nozīmē, ka izbeigušās autora mantiskās tiesības. Tad darbs kļūst par neaizsargātu darbu. Autora personiskās tiesības gandrīz visu valstu likumdošanā paliek aizsargātas uz neierobežotu laiku, bez tam dažās valstīs ir īpaši noteikumi par neaizsargātu darbu izmantojumu par samaksu, kas veicina jaunradītās kultūras attīstību. Lielākajā daļā Eiropas valstu autortiesību aizsardzības termiņš ir 70 gadi pēc autora nāves, uz to 2000.gadā pārgājusi arī Latvija. (autornet.lv)

Autortiesību īpašnieks (owner of copyright, copyright owner, copyright proprietor) ir persona, kam pieder autora tiesības. Pirmais autortiesību īpašnieks ir fiziskā persona - autors, kas saskaņā ar likumu iegūst autortiesības, radot darbu. Autortiesību īpašnieks var būt arī darba autora mantinieks - fiziska vai juridiska persona. Autortiesību īpašnieks var būt arī cits autortiesību pārņēmējs - tāpat fiziska vai juridiska persona. Personiskās tiesības un mantiskās tiesības autortiesību īpašniekiem var piederēt dažādā apjomā; pilnā mērā autora tiesības var piederēt vienīgi autoram pašam. (autornet.lv)

Autortiesību pārkāpums (infringement of copyright, copyright infringement) rodas tad, ja tajos gadījumos, kad likums to pieprasa, nav iegūta atļauja darba izmantošanai. Autortiesību pārkāpums ir pats šādas darba izmantošanas fakts (piemēram, darba izmantošana izziņošanai un/vai publiskajam izpildījumam radio vai televīzijas raidījumā, reproducēšana un izplatīšana audiokasetē vai kompaktdiskā, atvasināta darba radīšana bez oriģināldarba autora atļaujas darba izmantošanai, plaģiāts utt.). Tajās valstīs, kur likumdošana aizsargā autora personiskās tiesības, autortiesību pārkāpums ir arī darba izkropļojums, nepieminēta autorība utt. (autornet.lv)

Brīvs izmantojums (free use) ir iespēja saskaņā ar Autortiesību likumā noteikto autortiesību ierobežojumu atsevišķos gadījumos izmantot autora darbu bez atļaujas darba izmantošanai. Tomēr tiek saglabātas autora personiskās tiesības un reizēm arī autora mantiskās tiesības. Brīvs izmantojums attiecas uz darba citēšanu u.c. izmantojuma gadījumiem, uz kuriem attiecas autortiesību ierobežojums. (autornet.lv)

Fotogrāfisks darbs (photographic work) ir kādu priekšmetu, cilvēku, notikumu norises attēls, kas iegūts ar gaismas vai citu izstarojumu vai jebkuras vides saglabājumu un nostiprinājumu ar ķīmiskiem, elektroniskiem vai citiem līdzekļiem. Kadra attēls, kas ņemts no audiovizuāla darba, uzskatāms nevis par fotogrāfisku darbu, bet gan par attiecīgā audiovizuālā darba daļu. (autornet.lv)

Oficiāli teksti (official texts of legislative, administrative or legal nature) ir likumdošanas un administratīva rakstura dokumenti un tiesu nolēmumi, piemēram, likumi, tiesu spriedumi u.c. varas orgānu lēmumi; normas nosakoši teksti, piemēram, dažādu dienestu normas un standarti, kā arī šādu tekstu oficiāli tulkojumi. Oficiāli teksti parasti nav aizsargāti darbi. (autornet.lv)

Pasūtījumdarbs (commisioned work) ir darbs, kas radīts saskaņā ar vienošanos (līgumu) starp autoru un kādu fizisku vai juridisku personu, kura autoram pasūtījusi noteiktu darbu par noteiktu samaksu. Autortiesību aspektā pirmais šā darba personisko un mantisko tiesību īpašnieks ir autors, ja līgumā nav paredzēts citādi, bet šāda darba mantiskās tiesības atbilstoši līgumam var tikt nodotas pasūtītājam tādā apmērā, kāds viņam nepieciešams darba izveides laikā. (autornet.lv)

Plaģiāts (plagiarism) ir cita autora oriģināldarba vai tā daļu uzdošana par savējo. Plaģiāts tāpat ir darbs, kurā veiktas nenozīmīgas satura vai formas izmaiņas (piemēram, romāna personām doti citi vārdi) vai kurš ievietots citā kontekstā. Plaģiātu nevajag sajaukt ar ideju, arhetipu vai darba veidošanas metožu brīvu izmantojumu oriģināldarba radīšanai. Ja plaģiēts aizsargāts darbs, tad var runāt par autortiesību pārkāpumu. (autornet.lv)

Atvasināts darbs, kurā norādīts oriģināldarba nosaukums un autors un kurš atbilst atvasināta darba kritērijiem par darba žanra un kompozīcijas maiņu, nav plaģiāts. (autornet.lv)

Tulkojums (translation) ir rakstu vai runas formā materializēta literāra darba atveidojums citā valodā nekā darba oriģinālvaloda. Tulkojumam adekvāti jāatveido darbs gan no satura, gan no stila viedokļa. Tulkotājs ir autors, viņa radošās darbības produkts ir aizsargāts darbs un neaizskar oriģināldarba autora tiesības. Tulkojuma veikšanai nepieciešama atļauja darba tulkošanai, jo tulkojuma tiesības ir specifiskas autora mantiskās tiesības. (autornet.lv)