Izdevējdarbība


Prese un citi masu informācijas līdzekļi ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kā arī televīzijas un radio raidījumi, kinohronikas, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, programmas, kas paredzēti publiskai izplatīšanai (likums Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem).

Preses izdevums - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta avīze, žurnāls, biļetens un cits periodisks izdevums (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kas paredzēts publiskai izplatīšanai patstāvīgā, redakcionāli apstrādātā un poligrāfiski tiražētā veidā, kura lappuses ir vienāda formāta, numurētas pēc kārtas un kurš ir salocīts (brošēts) kā viena nedalāma vienība.

Preses izdevuma pielikums - redakcionāli apstrādāts un poligrāfiski tiražēts izdevums, kura lappuses ir vienāda formāta, numurētas pēc kārtas, salocītas (brošēts) kā viena nedalāma vienība un paredzēts publiskai izplatīšanai kopā ar citu yz vāka norādītu/-tiem preses izdevumu/-iem kā viens kopums.

Ārzemju preses izdevums - citā valstī reģistrēta avīze, žurnāls, biļetens un cits periodisks izdevums, kas paredzēts publiskai izplatīšanai patstāvīgā, redakcionāli apstrādātā un poligrāfiski tiražētā veidā, kura lappuses ir vienāda formāta, numurētas pēc kārtas un kurš ir salocīts (brošēts) kā viena nedalāma vienība.

Periodisks izdevums - noteikta satura un konkrētai mērķauditorijai virzīts preses izdevums (produkts), kurš nāk klajā pēc noteikta laika perioda reizi pusgadā, reizi ceturksnī, reizi divos mēnešos, reizi mēnesī, reizi divās nedēļās, reizi nedēļā un līdz ikdienas iznākšanas periodam.

Poligrāfisks izdevums (iespieddarbs) - patstāvīgs, izdevniecībā vai citā izdevējorganizācijā redakcionāli apstrādāts, poligrāfiskās iespiešanas vai novilkšanas veidā iegūts un tiražēts iespieddarbs (attēlizdevums, brošūra, izdevums neredzīgajiem, kartogrāfisks izdevums, laikraksts, normatīvtehnisks izdevums, nošizdevums, ar ISBN, ISMN vai ISSN Latvijas Republikas aģentūru piešķirto koda numuru attiecīgi marķēta grāmata vai seriālizdevums u.c.), kas paredzēts publiskai izmantošanai (Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums).

Izdevējs - persona, kura veic noteiktā kārtībā reģistrētu komercdarbību un kurai pieder noteikta preses izdevuma izdošanas tiesības (licence).

Piegādātājs - juridiska vai fiziska persona, kuru Izdevējs ir pilnvarojis veikt uz līguma pamata atrunātu pakalpojumu - preses izdevumu piegādi.

Preses tirgus dalībnieks - jebkura persona (arī ārvalsts persona), kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci preses izdevumu izdošanas, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un abonēšanas pakalpojumu jomā.

Metiens (tirāža) - katra atsevišķa poligrāfiska vai elektroniska izdevuma eksemplāru skaits (Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums).

Papildmetiens (papildtirāža) - kāda poligrāfiska vai elektroniska izdevuma papildus tiražēto eksemplāru skaits (Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums).

Pieejamība - procentos izteikts mazumtirdzniecības vietu skaits, kuros preses izdevums ir pieejams realizācijā līdz tā pārdošanas perioda beigām.

Žurnālists - persona, kura vāc, apkopo, rediģē vai citādā veidā sagatavo materiālus masu informācijas līdzeklim un kura ar to noslēgusi darba līgumu vai veic šo darbu masu informācijas līdzekļa uzdevumā, kā arī žurnālistu apvienību biedrs (likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem").

Informācija - ziņa vai ziņu kopums jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā (Informācijas atklātības likums).

Informācijas aprite - informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, lietošana un iznīcināšana (Informācijas atklātības likums).

Dokumentēta informācija - informācija, kuras iekļūšanu informācijas apritē var identificēt (Informācijas atklātības likums).

Dokuments — pierakstīta informācija, kuru dokumentēšanas procesā var uzskatīt par vienu vienību neatkarīgi no tās fiziskās formas un raksturīgajām pazīmēm (Bibliotēku likums).

Iespieddarbs — patstāvīgs, izdevniecībā vai citā izdevējorganizācijā redakcionāli apstrādāts, poligrāfiskās iespiešanas vai novilkšanas veidā iegūts un tiražēts attēlizdevums, brošūra, izdevums neredzīgajiem, kartogrāfisks izdevums, laikraksts, normatīvtehnisks izdevums, nošizdevums un tamlīdzīgs izdevums (Bibliotēku likums).

Izdevuma obligātais eksemplārs — iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka un citas bibliotēkas (Bibliotēku likums).

Datu bāze - neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu krājums, kas sakārtots sistemātiski vai metodiski un individuāli pieejams elektroniskā vai citādā veidā (Autortiesību likums).

ISSN - Starptautiskais standarta seriālizdevuma numurs, ko piešķir Bibliogrāfijas institūta struktūrvienība ISSN centrs.

Tiešais pasts vai reklāmas materiālu izplatīšana - informatīvo reklāmas lapiņu, bukletu u.c. materiālu nosūtīšana konkrētai mērķauditorijai, lai pamudinātu klientu pirkt preci vai pakalpojumu, vai arī sniegtu tiem paplašinātu informāciju par produktu un pakalpojumu (ACD).

Termiņa abonements - preses izdevuma abonēšana uz noteiktu periodu, veicot samaksu par visu laika periodu vienā maksājumā (ACD).

Ilgtermiņa abonements - preses izdevuma abonēšana bez noteikta beigu termiņa, izvēloties vēlamo abonementa apmaksas periodu, t.i., veicot samaksu pa daļām (ACD).

Beztermiņa abonements – preses izdevuma abonēšana uz nenoteiktu laika periodu. Pakalpojums nodrošina nepārtrauktu laikraksta saņemšanu un to var pārtraukt jebkurā laikā, brīdinot par to pakalpojuma sniedzēju (ACD).

Tirāžu audits - pārdoto tirāžu datu atklātības un kontroles sistēma.