Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā


Ministru kabineta noteikumi Nr.870

Rīgā 2006.gada 24.oktobrī (prot. Nr.55 6.§)

Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 26.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas un ārvalstu masu informācijas līdzekļu žurnālistu un citu pārstāvju akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

2. Ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgos pārstāvjus atbilstoši šo noteikumu prasībām akreditē Ārlietu ministrija.

II. Akreditācijas veidi un termiņi

3. Ir šādi Latvijas un ārvalstu masu informācijas līdzekļu žurnālistu un citu pārstāvju (turpmāk - pārstāvis) akreditācijas veidi:

3.1. pastāvīgā akreditācija, izsniedzot akreditācijas kartes laikposmam no 1.janvāra līdz 31.decembrim;

3.2. termiņa akreditācija (līdz trim mēnešiem), izsniedzot akreditācijas kartes pārstāvjiem, kuri nav pastāvīgi akreditēti akreditētājinstitūcijā un kuriem akreditācija nepieciešama uz laiku, gatavojot ar akreditētājinstitūciju saistītus materiālus;

3.3. vienreizējā akreditācija (uz vienu dienu), izsniedzot akreditācijas kartes pārstāvjiem, kuri nav pastāvīgi akreditēti akreditētājinstitūcijā un kuriem nav piešķirta termiņa vai speciālā akreditācija;

3.4. speciālā akreditācija, izsniedzot akreditācijas karti, kurā norādītas konkrētas vizītes, svinīgās sēdes un citi oficiāli pasākumi.

III. Akreditācijas kārtība

4. Akreditētājinstitūcija pieņem lēmumu par pārstāvju akreditāciju, pamatojoties uz attiecīgā masu informācijas līdzekļa vadītāja rakstisku iesniegumu, kurā norādīta akreditācijas nepieciešamība.

5. Lai saņemtu akreditāciju, pārstāvis akreditētājinstitūcijā iesniedz:

5.1. aizpildītu un parakstītu Latvijas Republikas masu informācijas līdzekļu pārstāvju akreditācijas anketu (1.pielikums) vai ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgo pārstāvju akreditācijas anketu (2.pielikums);

5.2. divas fotogrāfijas (izmērs 35 x 25 mm) vai fotogrāfiju digitālā formātā.

6. Ārvalstu pārstāvji papildus šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

6.1. masu informācijas līdzekļa vadītāja vēstuli, kurā norādīts:

6.1.1. īss masu informācijas līdzekļa apraksts;

6.1.2. lūgums akreditēt konkrēto pārstāvi;

6.1.3. lūgums izsniegt dienesta vīzu pārstāvim, ja tāda nepieciešama;

6.2. pārstāvja preses kartes kopiju;

6.3. pārstāvja pases kopiju;

6.4. dzīves gaitu aprakstu (Curriculum vitae);

6.5. pārstāvja radošās darbības aprakstus vai rakstu kopijas par pēdējo darba gadu;

6.6. paredzētās uzturēšanās programmu vai īsu ierašanās mērķa aprakstu.

7. Ja akreditācija netiek piešķirta, akreditētājinstitūcija izsniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Atteikumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. Akreditētajiem pārstāvjiem izsniedz akreditācijas karti. Akreditācijas kartē ir:

8.1. personas vārds, uzvārds;

8.2. amats;

8.3. pārstāvētā masu informācijas līdzekļa nosaukums;

8.4. akreditācijas kartes numurs;

8.5. akreditācijas kartes derīguma termiņš;

8.6. fotogrāfija;

8.7. akreditētājinstitūcijas vadītāja vai par sadarbību ar masu informācijas līdzekļiem atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts;

8.8. akreditētājinstitūcijas zīmogs vai hologramma;

8.9. cita informācija, kuru akreditētājinstitūcija uzskata par nepieciešamu norādīt, lai nodrošinātu akreditētā pārstāvja un akreditētājinstitūcijas identifikāciju.

9. Pārstāvis var iesniegt šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētos dokumentus, ierodoties personīgi akreditētājinstitūcijā vai nosūtot tos pa pastu.

10. Ārvalstu pārstāvji šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos dokumentus var iesniegt, ierodoties akreditētājinstitūcijā, nosūtot tos akreditētājinstitūcijai pa pastu vai ierodoties personīgi Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

11. Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs nosūta šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus akreditētājinstitūcijai.

12. Lēmumu par pārstāvja akreditāciju paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

13. Akreditācijas karti pārstāvis var saņemt, ierodoties personīgi akreditētājinstitūcijā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

14. Ārvalstu pārstāvis akreditācijas karti var saņemt, ierodoties akreditētājinstitūcijā personīgi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai, pamatojoties uz pārstāvja rakstisku lūgumu, - Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, kur akreditācijas karte tiek personīgi nodota pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

15. Attiecīgā masu informācijas līdzekļa vadītājam ir pienākums septiņu dienu laikā informēt akreditētājinstitūciju par tiesisko attiecību izbeigšanu, uz kurām pamatojoties pārstāvis, kam izsniegta konkrētā akreditācijas karte, veica attiecīgos pienākumus.

16. Pārstāvim ir pienākums septiņu dienu laikā akreditācijas karti nodot akreditētājinstitūcijā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ja tiek izbeigtas tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojoties pārstāvis veica attiecīgos pienākumus masu informācijas līdzeklī, kas bija pieteicis viņa akreditāciju.

IV. Akreditācijas apturēšana vai anulēšana

17. Akreditētājinstitūcija, izvērtējot konkrētos apstākļus, var apturēt akreditāciju, ja pret pārstāvi ir uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pārstāvja profesionālo darbību.

18. Akreditētājinstitūcija ir tiesīga anulēt akreditāciju, ja:

18.1. saņemts masu informācijas līdzekļa vadītāja lūgums anulēt tā pārstāvim akreditāciju;

18.2. pārstāvis izbeidz tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojoties viņš veica attiecīgos pienākumus masu informācijas līdzeklī, kas bija lūdzis pārstāvja akreditāciju;

18.3. konstatē, ka pārstāvis savu akreditācijas karti ir nodevis lietošanā citai personai;

18.4. pārstāvis akreditējoties ir sniedzis nepatiesas ziņas;

18.5. pārstāvis publicē vai izplata neprecīzu vai nepatiesu informāciju;

18.6. pārstāvis neievēro vai traucē veikt nepieciešamos drošības pasākumus akreditētājinstitūcijā, apzināti publicē vai izplata neprecīzu vai nepatiesu informāciju par akreditētājinstitūcijas darbu.

V. Noslēguma jautājums

19. Akreditācijas kartes, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.novembri.

skat. pielikumu

Ārlietu ministrs A.Pabriks